Zakłady Sprzętu Instalacyjnego Polam Nakło S.A.
ul. Kościelna 8
89-100 Nakło nad Notecią

Ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki

  • Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą     w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2020 r. o godz. 1000, w Woli Rzędzińskiej 297a. Porządek obrad:

    Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Polam Nakło